Finlex työaikalaki. Työaikalaki 872/2019 2019-11-28

Työsopimuslaki finlex

finlex työaikalaki

Jos työntekijä on sopinut varallaolosta, hänen on katsottava antaneen samalla suostumuksensa varallaoloaikana tarvittavaan lisä- ja ylityöhön. Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että työnantaja voi ilman työntekijän erikseen antamaa suostumusta teettää työtä, joka on välttämätöntä, jotta työpaikan muut työntekijät voivat tehdä työtä koko säännöllisen työaikansa tai joka on vuorotyössä tarpeen tietojen vaihtamiseksi työvuorojen vaihtuessa aloittamis- ja lopettamistyö. Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan, jollei muualla laissa toisin säädetä. Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn Laissa nuorista työntekijöistä on säädetty nuorten työaikojen rajoituksista. Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

Next

Lepoaika

finlex työaikalaki

Työvuoroluettelo on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumissuunnitelma, jollei se tasoittumisjakson pituuden tai suoritettavan työn epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin vaikeaa. Myös työnantajan ja työntekijän välinen sopimus riittää. Jäteopas 2017, Oulun Jätehuolto Jäteopas. Säännöllisen työajan määräytyessä 6, 9, 10, 12 tai 13 §:ssä säädetyllä tavalla on vuorokautisen säännöllisen työajan ylittävältä kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta 100 prosentilla korotettu palkka. Suunnitelmasta on ilmettävä vähintään kunkin viikon säännöllinen työaika. Työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti.

Next

Palkanmaksu

finlex työaikalaki

Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Työaikakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajan tai työntekijän 10 ja 12 §:n nojalla tekemä kirjallinen sopimus on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä 21 §:n 3 momentissa tarkoitetulle työntekijöiden edustajalle. Työnantajan on työntekijän vaatimuksesta annettava vapaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään 38 §:ssä säädetyn kanneajan päättymiseen asti. Valtion säädöstietopankki Finlex, Ajantasainen lainsäädäntö.

Next

Fondia VirtualLawyer

finlex työaikalaki

Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos työtä laatunsa vuoksi tehdään säännöllisesti mainittuina päivinä. Valtakunnallisessa työehtosopimuksessa saadaan lisäksi sopia 13 §:ssä tarkoitettua joustotyöaikaa vastaavasta työajasta sekä 14 §:ssä tarkoitettua työaikapankkia vastaavasta järjestelystä tai muusta vastaavasta järjestelystä, joka voidaan laissa tarkoitetun työaikapankin sijasta ottaa käyttöön. Palkka Alan minimipalkan määrittelee työehtosopimus. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä päättää itse työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. Kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa siten, että siitä ilmenevät työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkamis- ja päättymisajankohdat.

Next

Työsopimuslaki 55/2001

finlex työaikalaki

Tällöin työajaksi luetaan se aika, jolloin esimerkiksi edustustehtäviä hoidetaan. Jos asia ei selviä, saat neuvoja työsuojeluviranomaisten valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta. Työsopimuksessa voidaan sopia myös koeajasta, joka voi normaalisti olla enintään neljän kuukauden mittainen. Sitä ei kuitenkaan voi teettää missä tahansa työpaikassa, vaan laissa on listattu ne, joissa se on sallittua. Työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi. Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole tarjota työntekijälle 1 momentissa tarkoitettua työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä.

Next

Työsopimuslaki 55/2001

finlex työaikalaki

Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin: 1 yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta; 2 työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta; 3 lepoaikojen sijoittamisesta; 4 säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet 14 §:ssä tarkoitetun työaikapankin käytöstä, työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän työaikapankkiin säästämistä eristä sekä työaikapankkiin siirrettyjen erien pitämisestä vapaana. Ylityöt ja lisätyöt Ylitöiden ja lisätöiden ero on siinä, onko se säännöllisen työajan sisällä vai ei. Loppuvuoden saldoon jää vaivaiset 54 tuntia. Työntekijä on velvollinen olemaan ilmaisematta seikkoja,.

Next

Työlainsäädäntö

finlex työaikalaki

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tällainen työ voidaan korvata myös suorittamalla mahdollisten yli- ja sunnuntaityökorvausten lisäksi erillinen 23 §:ssä tarkoitetun ylityökorvauksen perusosan mukaan määräytyvä rahakorvaus, jos työntekijä siihen suostuu. Viisipäiväinen työviikko ei kuulu työaikalain sisälle. Kiinteän työpaikan ulkopuolella tehdystä työstä klassikkoesimerkki on provisiopalkkainen myyntityö asiakkaan luona. Elinkeinorakenteen muutokset, yritysten kansainvälinen ja kotimainen toimintaympäristö sekä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana.

Next

Työsopimuslaki finlex

finlex työaikalaki

Myös siirtymistä on toisinaan ehdotettu. Selvityksessä tulee antaa tieto määräaikaisen työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syystä ja kestosta tai arvioidusta kestosta sekä arvio vuokratyöntekijän työnantajan yrityksessä tarjolla olevista muista, vuokratyöntekijän työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vastaavista työtehtävistä. Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Ketään ei voi pakottaa ylitöihin ja työntekijän on annettava suostumus niiden tekemiseen jokaiselle kerralle tai lyhyelle ajanjaksolle erikseen. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikana hänen työaikaansa on rajoitettu. Paikallisella tasolla on mahdollista vielä heittää bonusylitöitä, joiden määrä on maksimissaan 80 tuntia vuodessa.

Next

Fondia VirtualLawyer

finlex työaikalaki

Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vuorojen välissä voi olla korkeintaan yksi tunti tai vuorot menevät päällekkäin korkeintaan tunnin. Nuoren työnteko voi liittyä työssäoppimisjaksoon Nuoren työnteko saattaa liittyä työssä oppimiseen, jolla tarkoitetaan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvaa, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikalla. Viikoittainen työaika saa olla enintään 45 tuntia. Jos uutta työehtosopimusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa edellisen lakkaamisesta, molemmilla sopijapuolilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa, että työehtosopimuksen säännöllistä työaikaa koskevien määräysten soveltaminen on lopetettava tuolloin kuluvan tasoittumisjakson päättyessä. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu kuten 1 momentissa säädetään. Korvauksesta on tehtävä vähennys noudattaen, mitä tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään.

Next