Låven trysil. Trysil mat og catering 2019-11-28

LAAVEN TRYSIL!! 2018

låven trysil

Now those same 100 kroner cost only 106 Swedish. Borda er enklare å få passa til kvarandre når kantane vert høvla rette. Bukkane startar ein alen inn frå enden. For me ville nytte det gjengeverktøyet som etter all sansynlegheit var nytta til å lage skruane til den originale skottbenken. Om skottbenken framleis kan finnast på garden er så langt ikkje undersøkt, men det er mogleg? Nyeste endring er wc-rom i skikkelig låvestil. I så fall kan det vere eit større byggjeprosjekt dei er ferdig med, eller skal til med, og at skottbenken er rigga i samband med dette arbeidet? Skottbenken blei gjeven til museet tidleg på 2000-talet og er no lagra på låven der. Når vi fyrst postar etter så lang tid så er det ekstra gledeleg at vi kan ynskje Øyvind Vestad velkommen som nytt medlem i Norsk Skottbenk Union.

Next

Restaurant Laaven

låven trysil

All snekring måtte bli gjort med handreidskap. Tidlegare denne veka hadde eigarane av ei posting på sin der dei viste eit gamalt foto av huset sitt. Den står i dag på Veøya etter at den vart gjeve til Romsdalsmuseet tidleg på 2000-talet. Tilsvarande er det for handverkarar som arbeider med bygningsvern. The ski resorts of Trysil and Hemsedal remain the most popular skiing destinations for both cross-country and downhill. Det gjer at vi kan sjå og «lese» mange av dei spora det er etter saging av dei gamle borda.

Next

Restaurant Laaven

låven trysil

Skottbenken er kilestrammet, og veldig enkel å bruke. Skottbenken er en kopi av skottbenken fra som jeg dokumenterte for noen år siden. Holet i mutteren er styring. Kopien blei laga i samarbeid med eit medlem i Norsk Skottbenk Union: Peter Westnes Brennvik. Fotoet på digitalt museum har oppgjeve at fotografen er ukjent, men det er vel nokså sannsynleg at det er same fotograf på desse to fotografia? Gamlestua på gården er fra om lag 1640, mens tømmerlåven og toetasjes ny hovedbygning ble tømra opp omkring 1840. Dette være seg tre retters middager eller enkle gryteretter for den saks skyld. Spikringa var heilt i kanten av påbordet slik at spikaren også gjekk gjennom kanten på underbordet.

Next

Norsk Skottbenk Union

låven trysil

Den faste foten har skråstøtte ned til tverrfoten. Om skottbenken framleis kan finnast på garden er så langt ikkje undersøkt, men det er mogleg? Ein heil del av det Beate viste fram var av interesse, blant anna fleire høvlar. Day pass: 395 kroner for adults, 316 for children aged 7 and above. Føttene på rettbenken har spiker som har vært slått ned i et golv for å stabilisere den, det kan tyde på at folket på gården har stått på låven, kanskje der benken står i dag. Floden vaks opp på nyryddingsbruket Kvanbekksetra i Trysil. Kan vi gå ut frå at dette fotografiet som truleg er frå siste del av 1860-talet er verdas eldste fotografi av ein skottbenk? Me blei invitert inn på låven for å sjå der, og på treskargolvet innimellom og bak stod det noko som minte sterkt om fotar til ein skottbenk.

Next

Apres Club Laaven

låven trysil

For oss som var vant til å høvle bord på skottbenk er det sjølvsagt å sjå etter om det er skilnad på breidde i rot- og toppende på borda. Hausten 2019 dukka det opp eit behov for ein skottbenk då det skal høvlast og profilerast kledning til eit av museumshusa. Etter dette fotografiet vart teke vart dette tunet flytta ut slik som var vanleg over det meste av landet på 1870-1880-talet. Da er det 18-års grense og dans på bordet! Høvelstålene er laget etter modell fra stålene som sitter i ett plogsett som kommer fra garden Lyshaugen i Gjøvik kommune, utlånt av Jens lyshaugen. The venue has all rights and is opened to all kinds of arrangements. Det er truleg at dei hadde observert mange andre detaljar i den originale kledinga.

Next

Restaurant Laaven

låven trysil

Så høvla vi rettsida av bordet med skrubbokse og slettokse. Skildringane av arbeidet i kapitlet «Husbygging» er særs fint skrive og er inspirerande lesnad for oss som har interesse for slikt. Han kan også vise til ein fin stabel med pløgde bord. Når borda var høvla og retta på skottbenken var det raskt gjort å høvle profilen. Vi valde å berre ta ned dei borda som det var naudsynt å byte eller reparere. Vi gjorde også ei vurdering av korleis kledninga på dei nyrestaurerte bordveggane på sør- og vestveggen såg ut etter nokre år. Då vart salen mot vest sett i stand.

Next

Restaurant Laaven

låven trysil

Skottbenk frå Neset ved Fjellfroskvatnet i Balsfjord. Dei var såleis mykje breiare ved rotenden enn ved toppen. Om mulig kan du få med deg en kokk også. If you're looking for a romantic, rustic setting for your wedding then this is the place for you. Skottbenken er tydeleg rigga for bruk og det er mogleg dei arbeider med å høvle nye bord til å kle svalen i huset den står i? Borda er spikra med smidd spikar heilt i kanten av bordet, i sida av profilen. Høveltann for fjør Høvelstålene til plogene har jeg smidd selv på feltessa hjemme.

Next

LAAVEN TRYSIL!! 2018

låven trysil

Plogbenken som er nemnd i teksten under veit vi ikkje korleis har sett ut så han kan ha vore nokså ulik denne på biletet. Han er tilsett på Romsdalsmuset som handverkar og har då høve til å sjå denne flotte fotoutstillinga kvar dag. Biletet er truleg frå 1868 og frå ei tid då dei fyrste fotografane byrja å operere så sjansen er stor for at dette kan vere eitt av verdas eldste fotografi av ein skottbenk? Spikaren går også gjennom under- bordet og såleis får påbordet god støtte der spikaren er. Det er ein bra tur når turen er i veglaust terreng og ein må bere ein plogbenk mellom seg. Det kom snart svar frå at han visste om ein årboksartikkel frå årbok frå 1990 av der det var snakk om å høvle bord på plogbenken. Restaurering av enkeltbord I samråd med Sør-Troms museum bestemte vi oss for å prøve å etterlikne den originale bordkledinga så godt som mogleg.

Next

LAAVEN TRYSIL!! 2018

låven trysil

I løpet av samtalen kom det fram at Gunnar hadde vore med og høvla golvbord for hand og også hadde tatt vare på skottbenken som dei brukte i samband med høvlinga. Så kan ein spørje om det var nødvendig å gå så grundig til verks som vi har gjort i arbeidet med restaureringa av ytterkledinga på Lundenes? Nye kledningsbord vart saga, tørka og høvla med maskinhøvel. Det er i alle fall grunn til å sjå for seg at det kan vere fleire plogbenkar å oppdrive i Trysil. Og når me bora opp med den dimensjonen og gjenga med gjengesnittet, trilla mutteren med letthet i rundt slik me ønska. Dei originale mutterane var dreia, det frigjorde vi oss frå av dreiekunnskapsmessige årsakar, men beheldt dimensjoneringa, tok fasong frå ein mal frå verktøykista frå Lømyra og la inn same avfasinga som fotane. Now it is worth 8. Han skriv og om gardsdrifta gjennom eit år der han er inne på tømmerhogst, tømmerfløyting, tjørubrenning, neverløyping og liknande.

Next