Oppbevaring av våpen. Våpenkoffert 2019-11-27

Sentrale endringer i våpenforskriftene

oppbevaring av våpen

Det kan etter denne paragraf kun erverves inntil 3 skytevåpen. Politiet kan gi tillatelse til at ammunisjon kan oppbevares sammen med våpen i våpenrom. Husk å oppgi nummeret på ditt tidligere våpenkort. For brekkvåpen regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. Kjeldsberg har hatt ulike lederstillinger i dagligvarebransjen, bl. Også løp og låskasse til våpen må du søke om å få kjøpe. Jeg er noe i tvil om våpenet da kan oppbevares uten godkjent våpenskap, men jeg vil tro at dette er greit så lenge ekstravåpenet kun sporadisk oppbevares på hytta og når en vital del er fjernet.

Next

Erverv, eie og bruk av jaktvåpen og ammunisjon

oppbevaring av våpen

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretniger, atskilt fra våpnet. Erverv av luft- og fjærvåpen Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Ved slik levering skal leverandøren sende melding til politimesteren i det distrikt hvor han eller hun har forretningssted. Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. Meldingen skal være skriftlig og inneholde en kort forklaring om hvordan kortet er tapt. Psykiatrien skal melde fra til politiet dersom de har personer til behandling som kan være en fare for seg selv eller andre. Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.

Next

Kapittel 2.3 Sikkerhet og oppbevaring av våpen

oppbevaring av våpen

Politiet kan kontrollere våpenoppbevaring hjemme hos folk. I kapittel 6 går vi gjennom flere regler for våpen og for jakta. Autorisert forhandlers oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Den som har bevilling til å drive handel som nevnt i § 34 første ledd, skal oppbevare skytevåpen, våpendeler og ammunisjon forsvarlig sikret i henhold til politiets pålegg. Bevillingen og dens omfang Politimesteren på det sted hvor virksomheten skal drives, kan gi bevilling til følgende: a Tilvirkning av skytevåpen eller våpendeler som nevnt i våpenloven § 1 første ledd, § 2 og § 5 første ledd bokstav a og b, for salg, b tilvirkning av lyddempere til registreringspliktige skytevåpen for salg, c ervervsmessig reparasjon av skytevåpen, eller d tilvirkning av prosjektiler uten eksplosiv vare for salg. Ved import vedlegges et eksemplar av leverandørens faktura og fraktseddel.

Next

Den store våpenskap guiden?

oppbevaring av våpen

Merk at det gjelder egne regler hvis laget har dispensasjon til å oppbevare mer enn ti våpen. Den som bare driver handel med paintballvåpen, air soft gun og ikke-registreringspliktige luft- og fjærvåpen, trenger ikke oppfylle kravene til personlige og faglige kvalifikasjoner. Kjøp et skap som oppgir plass til minimum 6 våpen. Folk som er psykisk ustabile kan og få problemer med å få kjøpe eller ha våpen. Husk alltid å fjerne våpenets vitale del og oppbevar gjenstandene slik at de ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende.

Next

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

oppbevaring av våpen

Tillatelse gis på fastsatt skjema som sendes til søkeren i utfylt, datert, stemplet og nummerert stand. Er det bare å gå inn i nærmeste våpenbutikk, peke i hylla, dra bankkortet og gå? Tiltak som treffes i medhold av sjette ledd, skal ikke utgjøre et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller en skjult begrensning i samhandelen mellom medlemsstatene. Ammunisjon skal oppbevares adskilt fra våpen og være nedlåst. Blir våpenkort tilbakekalt etter første ledd eller skytevåpen eller våpendeler besluttet innlevert etter sjette ledd, kan politimesteren nedlegge forbud mot at vedkommende framtidig eier eller innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som nevnt i § 5. Du må transportere våpen slik at ingen mistenker deg for ulovlig jakt eller for planlagt ran eller vold.

Next

Erverv, eie og bruk av jaktvåpen og ammunisjon

oppbevaring av våpen

For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening. Han en salongrifle i bilen, pakket inn i et teppe som var lett tilgjengelig fra førerplassen. Denne bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil 4 uker fra utstedelsen. En erfaren tyv trenger bare noen få sekunder på seg til å ta seg inn i en bil for å stjele et våpen. Løse hagl kan tilvirkes uten bevilling. Våpenet skal være tomt for ammunisjon under oppbevaring. Dersom samlerområdet omfatter skytevåpen som er forbudt etter § 5, § 6 eller § 7, skal søknaden avgjøres av Politidirektoratet.

Next

Den store våpenskap guiden?

oppbevaring av våpen

Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning. Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. De jobber nå videre for å innhente ytterligere opplysninger, ifølge Valla. For hvert nytt våpen koster det 748 kroner. Tillatelsen sender han eller hun straks til politimesteren i det distrikt hvor vedkommende har sitt forretningssted.

Next

Krav til våpensikring

oppbevaring av våpen

Har du behov for flere eller spesielle våpen kan du søke særskilt om det. Tillatelse som gis gjelder for seiling i, til eller fra et område med beredskapsnivå 2 eller 3, jf. Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år. Alle våpeneiere burde skrive seg dette bak øret når de skal ta stilling til hvordan våpen og ammunisjon til enhver tid oppbevares. Dette vil bli utvidet til 8 våpen når Våpenloven av 2018 blir iverksatt, trolig i 2020. Det var et lite sjokk. I tillegg skal enhver søker oppfylle følgende vilkår: a Søker skal være registrert i Foretaksregisteret, b innen tre måneder skal søker være registrert i merverdiavgiftsmanntallet, c forretningen skal være åpen i normal forretningstid, d forretningslokalene skal oppfylle kravene i plan- og bygningsloven, og søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende oppbevaring.

Next

Den store våpenskap guiden?

oppbevaring av våpen

Politiets kontroll med forhandlere, tilvirkere og børsemakere Politiet fører kontroll med at forhandlerne overholder de plikter de er pålagt, herunder at a forhandlernes kvartalsoppgaver over lager og omsetning av skytevåpen, jf. Skal ikke hele det kvantum som tillatelsen omfatter sendes under ett, skal det søkes ny utførselstillatelse for resten. Jeg åpner sluttstykket når terrenget er slik at det er muligheter for å falle. Oppgaven skal opplyse om antall, art, fabrikkmerke, modellbetegnelse, kaliber, mekanisme type og nummer, og skal sendes til politiet innen ti dager etter utløpet av hvert kvartal. Kongen kan gi særlige regler om transport av skytevåpen og våpendeler. Et gyldig europeisk våpenpass blir automatisk ugyldig hvis vedkommendes våpenkort blir tilbakekalt.

Next

Erverv, eie og bruk av jaktvåpen og ammunisjon

oppbevaring av våpen

Du kan ikke sette igjen våpen og ammunisjon i ubebodd hus eller hytte. Utlån fra forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon våpenloven § 11 sjette ledd Forening eller annen skytterorganisasjon som har kollektivt våpenkort, kan låne ut geværer eller våpendeler av slike våpen til sine medlemmer. Krav til sikker oppbevaring Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Da har du kontroll på om du har fått med deg det viktigste. Ellers avgjør politimesteren søknaden og gir melding til Politidirektoratet.

Next