Pedagoginen toiminta. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 2019-12-01

pedagoginen toiminta

pedagoginen toiminta

Haverinen ja Martikainen 2000; 2002 ovat soveltaneet pedagogisen ajattelun tasomallia kotitalousopettajaksi opiskelevien pedagogisen ajattelun tutkimuksissa ja Lamminmäki 2004 uskonnonpedagogiikan piirissä lukion uskonnonopettajia tutkiessaan. Kysymys siitä, miten prinsiippiteoreettisen tarkastelun alueelta siirrytään kasvatustoiminnan empiiriseen tutkimiseen ja mitä uutta prinsiippiteoreettinen tarkastelu voi empiiriselle kasvatustutkimukselle tarjota, jää Benneriltä itseltään vielä pitkälti ratkaisematta. Lapset oppivat toinen toisiltaan tietoja, taitoja ja asenteita, mutta erityisesti vertaissuhteet vaikuttavat lapsen kokemukseen omasta osallisuudestaan ja arvostaan yhteisössä. Samalla voidaan miettiä, antaako kuva joitakin kimmokkeita varhaiskasvatuksen sisältöjen tai menetelmien valintaan. Interaktiovaiheen aikana ja sen jälkeen post opetustapahtumaan liittyy erilaisia oppimisprosessin tai oppimistulosten arviointeja. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Ryhmädynamiikkaan sisältyy ryhmän sisälle muodostunut sosiaalinen rakenne.

Next

Pedagoginen näkökulma

pedagoginen toiminta

Milla ei haluaisi tilannetta, jossa ujo Kaisa tulee mahdollisesti torjutuksi. Tieto todentuu sen jälkeen, kun siitä tulee oppijoiden kanssa jaettu kokemus. Kolmas inhimillisen praksiksen olennainen piirre liittyy ihmisen olemisen kielellisyyteen, joka mahdollistaa toiminnan koordinoinnin ja reflektoinnin. Tämä näkyy muun muassa taitona kannustaa ja luottaa lapseen, havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Sosiogrammissa on graafisesti kuvattu ryhmän sisäinen sosiaalinen rakenne. Kulttuurin representaation prinsiippi viittaa pedagogisen toiminnan tulevaisuuteen suuntautuneeseen ulottuvuuteen, siihen, että pedagogisessa toiminnassa on mahdollisuus ylittää vallitsevan kulttuurisen elämänmuodon määrittyneisyys ja siten ennakoida tulevaisuutta. Varhaiskasvatusyhteisöissä, päiväkodeissa ja tiimeissä tämä lähtee aina työtovereihin tutustumisesta.

Next

Pedagoginen dokumentointi

pedagoginen toiminta

Opettajia yhdistävä opetuskäsitys määriteltiin luonteeltaan konstruktiiviseksi ja se noudatteli pitkälti nykyisen sosio-konstruktivistisen opetussuunnitelma-ajattelun periaatteita. Oppimisympäristöjen tulee joustaa leikkien mukaan, sillä leikit eivät välttämättä pysy paikallaan niille nimetyissä tiloissa. Varsinkin yleissivistävän opetuksen piirissä opettajan ajattelussa ja toiminnassa eettisyys menee rationaalisuuden edelle. Van Manenin 1994; 1996 mukaan pedagogisessa suhteessa on kysymys kohtaamisesta, jossa opettaja oman itseytensä säilyttäen ymmärtää ja elää läpi oppijan tilannetta. Pedagoginen dokumentointi haastavaa muksunetin kautta, ajan ja osaamisen puute. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti.

Next

Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa

pedagoginen toiminta

Ajatus kasvatuksesta toimintana näyttää siis olevan implisiittisesti mukana suomalaisen kasvatustieteen lähihistorian keskeisissä teoreettisissa konseptioissa, vaikka systemaattista analyysia kasvatustoiminnan luonteesta ei ole toistaiseksi esitetty. Kehittely kiteytetään neljän toisiinsa viittaavan prinsiipin, sivistyksellisyyden, vaatimuksen itsenäiseen toimintaan , kulttuurin presentaation ja kulttuurin representaation, muodostamaksi pedagogisen toiminnan teoreettiseksi malliksi. · Tilanteiden nopeus edellyttää valmiita taitoja. Toiminnan käsitteestä Toiminnan käsitettä on tässä yhteydessä luontevaa tarkastella filosofiseen antropologiaan kuuluvana, ihmisen olemista luonnehtivana määreenä, joka on eri ihmistieteille yhteinen ja yleinen. Yhdessä lapsen, huoltajan ja varhaiskasvattajien näkökulmat tuottavat tietoa ja auttavat hahmottamaan varhaiskasvatuksen merkityksiä ja ydintä juuri tämän lapsen elämässä.

Next

LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGISEN TOIMINNAN TEORIALLE JA TUTKIMUKSELLE

pedagoginen toiminta

Sen sijaan luokkien muodostaminen tason mukaan ei auttanut paljonkaan. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään toiminnassa. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Tällöin yhteiskunnallis-kulttuurinen determinaatio sovitetaan vastaamaan sivistyksellisyys- ja vaatimus itsenäiseen toimintaan -prinsiippejä niin, että kulttuuritradition välittämisessä vaaditaan kasvavaa toimimaan itsenäisesti ja samalla tunnustetaan hänen avoin määrittelemätön mahdollisuutensa toimia maailmassa, tulkita ja muokata sitä uudella tavalla. Tiedon keräämisen muoto voi olla muukin kuin lomake.

Next

Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa

pedagoginen toiminta

Harvalla on siis selvästi ajatus siitä, että yleisen kasvatustieteen itsensä suorittama kasvatuksen muodollisten piirteiden teoreettinen rekonstruktio on empiirisen kasvatustutkimuksen välttämätön ehto. Lisäksi tutkimuksen tuottama ajankohtainen tieto suomalaisesta matematiikan opetuksesta tarjoaa uusia näkökulmia matematiikan opetuksen kehitys- ja tutkimustarpeisiin sekä kansallisesti että kansainvälisestikin. Jos haluat antaa palautetta sivuista tai esittää sivuille uutta sisältöä esim. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta läpäisee kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden. Seuraavaksi esitellään muutamia esimerkkejä pedagogisen dokumentoinnin erilaisista toteuttamistavoista.

Next

Opettajan pedagoginen ajattelu

pedagoginen toiminta

Hevostoimintaa ohjaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. Tähän samaan viittaa van Manen 1994, s. On arvokasta, että lapsi saa toimia oman elämänsä äänitorvena. Toisaalta pedagogisen toiminnan asettaminen kasvatustieteen keskeiseksi tutkimuskohteeksi vaikuttaa perustellulta myös siksi, että toiminnan käsitteestä on viime aikoina muutenkin keskusteltu yhtenä mahdollisena ulospääsytienä ihmistieteiden umpikujasta. Kun videota tarkasteltiin tiimipalaverissa, huomattiin että pukemista ohjaavat kuvat olivat liian korkealla, aikuisen vuorovaikutus oli negatiivissävytteistä ja eteisessä oleva lelunurkkaus aiheutti hämmennystä. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Next

4.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys

pedagoginen toiminta

Flitner 1952, 88-89; Benner 1980; 1983; 1989; 1991a, 56-61. Jo Urpo Harva teoksessaan Systemaattinen kasvatustiede 1963 asettaa kasvatustieteen tehtäväksi määritellä, mitä kasvatus on, miten siitä on mahdollista puhua ja miten sitä voidaan tieteellisesti tutkia. Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Kytölän päiväkoti kommentoi: Leikin arvo on nostettu kohdalleen, hyvä oppimisen väline. Aspects of consiousness in child rearing. Sen avulla on mahdollistunut niin lasten kuin huoltajienkin osallisuus projektiin.

Next