Portfolio malli. Portfoliotyypit 2019-12-01

Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä

portfolio malli

Loput 35 % tutkituista opiskelijoista tarkastelivat portfoliota työhaastattelun ja erilaisten opettamisen tapojen välineenä. Portfolioita voidaan määritellä ja tarkastella sisällön, tuloksen, välineen ja prosessin mukaan. Tässä tarkastellaan lähemmin koontia ja organisointia sekä reflektointia ja arviointia. Roen ja Vukelichin 1997 kolmen vuoden pitkittäistutkimus opettajien portfoliotyöskentelystä osoitti, että portfoliotyöskentelyn alkuvaiheessa opettajat näkivät portfolion lähinnä tuotoksena. Pelkkä tutkinto ei useinkaan kerro, mitä työnhakija osaa, eikä pitkästäkään työkokemushistoriasta ole hyötyä, jos sen kartuttamia taitoja ja osaamista ei osata avata. Osaamisen testaaminen pyrkii näyttämään, kuka on paras ja kuka ei-osaava, kuka on työskennellyt lujaa ja kuka on luovuttanut.

Next

Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä

portfolio malli

Oletuksena sinulle n√§kyv√§t oman instituutiosi kopioitavat sivut, mutta voit hakea my√∂s kaikista instituutioista tai esimerkiksi tietyn k√§ytt√§j√§n sivuja. Portfolion pulmakysymyksiin liittyy aineiston kokoamisen m√§√§r√§ sek√§ p√§√§t√∂ksenteko-oikeus n√§iss√§ asioissa. Learning from three years of portfolio use in teacher education. Portfolioarvioinnissa on kyse metakognitiivisista taidoista: oman toiminnan ja oppimisen ohjaamisesta, jossa on otettava huomioon tavoitteet ja prosessi. Journal of Curriculum Studies 22, 509¬Ė527. Perusportfoliossa korostuu sis√§lt√∂, ja se edelt√§√§ usein n√§yteportfolion tekoa.

Next

Portfolio

portfolio malli

Tarkoitus voi olla enemmän reflektiossa ja oppimista syventävässä prosessissa kuin materiaalin tai aineiston kokoamisessa. Hyvin järjestetty työportfolio auttaa sinua, kun teet näyteportfolioita tai vaikkapa työhakemuksia. How Verizon Media and our partners bring you better ad experiences To give you a better overall experience, we want to provide relevant ads that are more useful to you. Portfolioaineistoa koottaessa ja valikoitaessa opiskelijan metakognitiot eli omaa oppimista säätelevät ja arvioivat taidot kehittyvät. Ei riitä, että opiskelijalle syntyy teoriassa kuva siitä, mitä portfolio on; opiskelijan on havaittava se myös käytännössä merkitykselliseksi ja toimivaksi Bergeron ym.

Next

Portfolio

portfolio malli

Portfolioarvioinnissa pyritään käyttämään mahdollisimman monia laadullisia perusteluja ja lähestymistapoja. Näyteportfoliolla hakija pyrkii vakuuttamaan soveltuvuutensa juuri kyseiseen työpaikkaan. Itsearvioinnin tarkoitus on auttaa oppijaa ymmärtämään tulevaa ammattiaan ja reflektoimaan oppimistarpeitaan voidakseen suunnitella paremmin ammatillista kasvuaan ja sitoutua lujemmin toimintaansa. Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen opettajat asettivat tavoitteeksi kasvuprosessin kuvaamisen. Ohjaajan tehtävänä on myös painottaa metakognitiivisten taitojen kehittymistä käyttämällä apuna keskustelua, lukemista, videoiden katselua, päiväkirjan ja esseiden kirjoittamista sekä niistä keskustelemista.

Next

Esimerkkejä portfolioista

portfolio malli

Learn more about how and how our. Portfolion sisältö koostuu monenlaisesta aineistosta: kuvista, ääninauhoista, runoista, kirjoituksista, tarinoista, tietokonelevykkeistä, jopa esineistä ja konkreettisista tuotoksista. Olet saattanut tehdä portfoliota osana aiempia opintojasi esimerkiksi kuvataide- tai kieliopinnoissa. Arviointiportfolio on silloin sopiva, kun tavoitteena on hankkia selkeä käsitys oppijan tiedoista, taidoista ja osaamisesta. Yleensä portfolioiden sisällöt ovat vaihtelevia ja kuvaavat yksilölle merkittäviä ja tärkeitä asioita, kokemuksia ja kiinnostuksen kohteita. Arviointiin on haluttu yhä enemmän autenttisuutta eli elämänläheisyyttä ja vaihtoehtoisia tapoja.

Next

Portfoliotyypit

portfolio malli

Myös Loughranin ja Corriganin 1995 tutkimus osoitti, että jos opiskelijat eivät olleet pyrkineet kokoamaan portfolioaineistoa, he eivät olleet tienneet, mitä piti koota ja tuottaa. Yleisesti aineiston keräämisen ongelmana pidetään sitä, että materiaalia kerätään liikaa ja sen käyttötarkoitus jää kerääjälle epäselväksi. Put portfolios to the test. Näyteportfolioonsa tekijä valitsee ja koostaa sellaista aineistoa, joka parhaiten kuvaa hänen työskentelyään, kehitystään ja saavutuksiaan. Edelleen portfolio voi sisältää sellaista materiaalia kuin luentosuunnitelmat, testit, arvioinnit, opetusfilosofiset kirjoitukset omasta työstä, itsearvioinnit, kirjalliset suositukset, muodolliset arvioinnit, todistukset jne. Usein ulkopuolisessa arvioinnissa opiskelijat ja opettajat koetaan toistensa vastustajiksi. Kuvatut portfoliot pystyvät todennäköisesti myös dokumentoimaan oppimista tavalla, johon muut menetelmät eivät pysty.

Next

Esimerkkejä portfolioista

portfolio malli

Tarkoituksena on edistää oppijan kasvua ja oppimista siten, että siinä näkyy myös oppijan tulevien kasvu- ja oppimishaasteiden ja tavoitteiden asettelu Niikko 1996. Heillä oli myös vaikeuksia reflektoida oppimistaan. Wolf ja Dietz 1998 ovat havainneet, että portfolio auttaa opiskelijaa tulemaan reflektiiviseksi ja halukkaaksi kehittämään omaa työtään. Edelleen portfoliokoulutukseen osallistuneet osoittivat portfolioprosessin kuvaamisessa joustavampaa ajattelua kuin ne, jotka eivät saaneet koulutusta. Se on väline, jonka avulla voidaan tarkastella ja arvioida oppimista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti Hurst ym.

Next

Portfolio

portfolio malli

Reflektion kytkeminen portfolioon tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tutkia omaa toimintaansa. Tekeminen voi tuntua ylimääräiseltä taakalta, jos motivaatiossa ja sitoutumisessa on ongelmia. Opiskelija kerää perusportfolioonsa kaiken aiheeseen liittyvän työstämänsä materiaalin. Toisten palautteet ja arvioinnit tukevat ja rikastuttavat opiskelijan omaa arviointia Linnakylä 1995, 11. Portfolio on syklinen työskentelyprosessi, jossa kerätään materiaalia, valikoidaan, reflektoidaan ja arvioidaan aineistoa, joka voi olla joko kirjallista, visuaalista tai muulla tavoin tuotettua Vavrus 1990.

Next

Portfolio

portfolio malli

N√§yteportfolion tekeminen tarkoittaa parhaiden n√§ytteiden valintaa perusportfolioon kertyneest√§ materiaalista ja niiden j√§rjest√§mist√§ julkisesti esitett√§v√§√§n muotoon. Opettajat alkoivat my√∂s k√§ytt√§√§ portfoliota ty√∂ss√§√§n laaja-alaisesti. Educational Measurement: Issues and Practice 11 1 , 36¬Ė44. Sit√§, mit√§ on opittu ja mit√§ seuraavaksi aiotaan oppia, ei k√§sitell√§. Portfolion tekeminen on yksil√∂llinen prosessi, joten kahta samanlaista portfoliota ei ole.

Next