Sel työehtosopimus. 19 Säännöllinen työaika 2019-11-22

Onneksi on liitto!

sel työehtosopimus

Siihen asti noudatetaan sitä palvelusvuosilisätaulukkoa, jota noudatetaan 31. Monityötaitoisuuslisää voidaan maksaa myös silloin, kun henkilö hallitsee useita eri työtehtäviä ja on tarvittaessa valmis siirtymään toisiin tehtäviin, joissa hänen monityötaitoisuuttaan voidaan hyödyntää. Palkallista vapaata ansaitaan, mikäli työehtosopimuksen mukainen säännöllinen on sama kuin mukainen säännöllinen työaika, kahdeksan tuntia tai 40 tuntia. Työajan tasoittumisjakso on enintään vuoden, pääsääntöisesti kalenterivuoden, pituinen ajanjakso. Työntekijä siirtyy viiden alallaolovuoden jälkeen 4. Irtisanomisesta huolimatta työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai toinen osapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

Next

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry:n ja SUOMEN ELINTARVIKETY√ĖL√ĄISTEN LIITTO SEL ry:n v√§linen ELINTARVIKEALOJEN TY√ĖEHTOSOPIMUS

sel työehtosopimus

Keskimääräiset viikkotyöajat toteutetaan etukäteen laadittavalla työtuntijärjestelmällä. Tällöin monityötaitoisen henkilön vähimmäispalkka ylittää vähintään 1-7 % 4. Lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa työajan lyhennysvapaa voidaan hyvittää työntekijälle palkan yhteydessä maksettavana työajan lyhennyskorvauksena. Työntekijän velvollisuus on lisäksi noudattaa työnantajan tai tämän edustajan antamia määräyksiä ja ohjeita, mikäli nämä eivät ole ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön, tämän työehtosopimuksen tai työsääntöjen kanssa. Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskevia määräyksiä sovelletaan myös maan alla tehtävässä kaivostyössä. Sopiminen säännöllisen työajan lisäämisestä sekä vähentämisestä A.

Next

TES 2017

sel työehtosopimus

Monityötaitoisuuslisästä sopiminen Monityötaitoisuuslisän työpaikkakohtainen periaatteellinen sovellutus sovitaan paikallisesti. Keskeytyvällä kolmivuorotyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään kolmessa vuorossa niin, että työskentely keskeytyy yleensä viikonvaihteen ajaksi. Arkipyhät ovat työ- tai vapaapäiviä työtuntijärjestelmästä ilmenevällä tavoin. Työaikapankin tarkoituksena on tukea yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. Aloite ja sopimisen perusteet Aloitteen sopia säännöllisen työajan lisäämisestä tai vähentämisestä voi tehdä joko työnantaja tai työntekijöiden edustajana pääluottamusmies taikka palvelusvuosilisää koskien yksittäinen työntekijä. Tällöin ilmoitetaan ulkopuolisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. Päivittäisen työajan sijoitus Työaika alkaa päivätyössä klo 7.

Next

TES 2017

sel työehtosopimus

Pyydettäessä selvitetään asia myös työsuojeluvaltuutetulle. Sunnuntaityövuorokausi samoin kuin viikkovapaakorvauksen laskemisessa käytettävä vuorokausi määräytyvät työvuorokauden mukaan. Yrityksen tuotantotarpeiden vuoksi arkipyhäviikkojen työaika vaihtelee sen mukaisesti, keskeytyvätkö työt arkipyhinä vai eivät. Uudessa meijerityöntekijöiden työehtosopimuksessa sovittiin, että palvelusvuosilisiä korotetaan 1. Työantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Työtuntijärjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen ja koskee sitä aikaa, jolloin käytettävänä työaikamuotona asianomaisessa työkohteessa, osastolla tai työpaikalla yleensä on päivä- tai kaksivuorotyö.

Next

Onneksi on liitto!

sel työehtosopimus

Työajan tasaamisesta keskimääräiseen viikkotyöaikaan aiheutuva ansion vähentyminen korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tämän sopimuksen tarkoittamassa työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen työajan tunnilta senttimääräisen lisän, joka on päivä- ja kaksivuorotyössä 6,3 %, keskeytyvässä kolmivuorotyössä 11 % ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 14,3 % työntekijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä keskituntiansiosta. Säännöllisen työajan ollessa lyhyempi, käytetään jakajana vastaavasti laskettua säännölliseen työhön tosiasiallisesti keskimäärin kuukaudessa käytettyä työtuntien lukumäärää. Työajan tasaaminen voidaan paikallisesti sopien toteuttaa myös lyhentämällä säännöllistä vuorokautista työaikaa taikka eri työajan tasaamisvaihtoehtoja yhdistelemällä. Verrokkityöehtosopimukset ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus. Palkantarkistusajankohta voi siten olla ennen tai jälkeen riippuen yrityksen palkanmaksukausien alkamisajankohdista. Työaikapankkisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ellei paikallisesti sovita toisin. Kaksivuorotyössä lepoaika on puoli tuntia.

Next

Onneksi on liitto!

sel työehtosopimus

Työtuntijärjestelmän muuttamista koskevat määräykset eivät koske hätätyötä tai siihen rinnastettavaa työtä. Mikäli kuukausipalkkaisen työntekijän työajan tasaamisvapaan määrästä tai antamisesta on tämän sopimuskohdan mukaisesti toisin sovittu, hänelle maksetaan erillinen kiinteä kuukausikorvaus kaikilta kalenterikuukausilta. Alihankinta Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa joudutaan vähentämään, on ko. Muutos on luonteeltaan tilapäinen, jos muutostarpeen lakattua työpaikalla on tarkoitus siirtyä takaisin käytössä olevaan työtuntijärjestelmään. Säännöllisen työajan järjestäminen keskimääräiseksi Säännöllistä työaikaa keskimääräiseksi järjestettäessä noudatetaan enintään vuoden, kolmivuorotyössä pääsääntöisesti kalenterivuoden, pituista tasoittumisajanjaksoa.

Next

Elintarvikealalle syntyi nelivuotiset työehtosopimukset

sel työehtosopimus

Työaikamallityöryhmä luo ja kehittää työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat elintarvikealan käytännön tarpeisiin. . Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Irtisanomisaika 1. Työsopimus on määräaikainen silloin, kun se on tehty määräajaksi sekä silloin, kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen määräaikaisuus muutoin käy ilmi sopimuksen tarkoituksesta. Taulukkokorotusten suhde on puolet ja puolet.

Next

H

sel työehtosopimus

Keskimääräisen viikkotyöajan toteuttaminen Keskimääräinen viikkotyöaika toteutuu antamalla työajan tasaamisvapaata 12,5 päivää kalenterivuodessa. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 31. Työssäoloajaksi verrattava aika tulee sopia paikallisesti. Työryhmän tulee huomioida edellä oleviin muutoksiin liittyvät yleiset työmarkkinoilla tehdyt ratkaisut. Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät työttömyyskassan verkkosivuilta.

Next