Skolverket läslyftet moduler. ”Multimodala resurser för lärande” 2019-11-28

”Multimodala resurser för lärande”

Skolverket läslyftet moduler

Redan publicerade moduler hittar du. De nationella proven har också gjort att lärare inte hunnit läsa texterna eller göra övningarna med elever. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Är du lärare eller skolledare och vill veta mer om hur Läslyftet organiseras och genomförs i Stockholms stad och om hur man kan delta, både med statsbidrag och utan är du välkommen till våra informationsträffar. Modulerna uppfattades vara alltför likartade och inte helt anpassade för vissa ämnen och då särskilt estetiska ämnen eller för vissa lärare.

Next

Skolverket

Skolverket läslyftet moduler

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Ett övergripande förhållningssätt är att vidareutveckla de resurser ungdomarna har med sig och att låta meningsfullhet och intresse vara starka drivkrafter. En huvudman kan utse samma lärare som handledare flera år i rad. De lärare som varit minst nöjda är de praktisk-estetiska lärarna och de mest nöjda har varit lärarna i förskoleklass, även om de senare varit kritiska till att modulerna inte är anpassade för dem. Utbildningen ska förhoppningsvis kunna omfatta 7,5 högskolepoäng och planeras starta till hösten 2015.

Next

”Multimodala resurser för lärande”

Skolverket läslyftet moduler

Det har varit tolerant samtidigt som vi utmanat varandra med ibland besvärliga frågor. Söktrycket för att få stadsbidrag är fortsatt högt. Om du vill byta någon av de handledare som Skolverket har blivit beviljat bidrag för behöver du registrera ett byte av handledare. Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet. I redovisningen som är öppen mellan den 1 augusti och den 1 september ska ni redovisa vilka handledare och deltagare som har genomfört insatsen samt vilka kostnader ni har haft. Träffarna innehåller föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik.

Next

Nytt läslyft för förskolan

Skolverket läslyftet moduler

Förskolans moduler tar minst 15 timmar att genomföra. Även frågan om hur modeller och metoder ska anpassas till elevers olikheter menar vi kan utvecklas i flera av modulerna. Det pedagogiska boktipset som blev till Sveriges största pedagogiska sommarbokcirkel eller pedaläslyftet. Det handlar om kollaborativt lärande — eller varför inte kollegialt lärande som det så populärt heter idag. Att göra ett kvalitativt urval av barnlitteratur kräver en stor dos kunskap om olika genrer, olika syften med böcker och även möjligheten att sätta sig in i litteraturen. Utvärdering av Läslyftet — delrapport 10 Denna intervjustudie syftar dels till att undersöka skolbibliotekariernas roll i Läslyftet, dels till att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten. Engagerade forskare är t ex Barbro Westlund, Monica Reichenberg, Gunilla Molloy, Ann Pihlgren och Maike Haijer.

Next

Nytt läslyft för förskolan

Skolverket läslyftet moduler

Vad ska bidraget inte användas till? Beslut om ansökan: Mars 2018 Vi har beviljat bidrag till 183 huvudmän på totalt 37 995 000 kronor. På så sätt fastnar begreppen. Vi återkommer om datum före sommarlovet. Det känns spännande och roligt att vi i Hörnefors är en 30 skolor som är med i Skolverkets utprövningsomgång av denna stora fortbildningssatsning. På kan man läsa om en del nyheter gällande Läslyftet. Tre tider att välja mellan: Onsdagen den 22 november kl.

Next

Läslyftet

Skolverket läslyftet moduler

Enligt forskning tar det fem till åtta år att skapa en varaktig förändring. För att göra en sen anmälan, kontakta lärosätet direkt. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Modulerna på är ett utmärkt material att arbeta med, och modellen som bygger på kollegialt samarbete fungerar väl enligt. Bidraget baseras på ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. En stor del av lärarna gav uttryck för att de hade tillräckligt bra förutsättningar att genomföra Läslyftet i form av stöd från handledare och tid för kollegiala samtal. På hittar man information om Läslyftet, exempelvis diskussionsunderlaget.

Next

moduler

Skolverket läslyftet moduler

Läslyftets Uppstartskonferens 11-12 september, 2014 laslyft 2. Hur Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material som består av filmer, ljudfiler, texter, aktiviteter och reflektionsfrågor. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteter genomföras. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten innehåller både ris och ros.

Next

Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2018/19

Skolverket läslyftet moduler

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar för handledare under hösten 2019 och våren 2020. Läs mer om Läslyftet i skolan och ladda ner broschyren här: Vilka villkor gäller för statsbidraget? Hittills har vi fått svar från hälften av rektorerna som alla tänker fortsätta. Andra delar har ett mer analytiskt förhållningssätt som bygger på att man i undervisningen går djupt in i den skönlitterära texten. Eller beror det på hur handledaren leder de olika samtalen? Närmare information kommer under våren. Att öppna upp för att läsa på flera vis, multimodalt, är angeläget i alla skolämnen då elever möter skolans verksamheter utifrån olika sociala och kulturella erfarenheter. Det kollegiala lärandet sker i grupp och leds av en handledare. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Next

Statsbidrag för Läslyftet i skolan 2018/19

Skolverket läslyftet moduler

Sammanlagt finns det nu tjugo moduler för grundskolan, elva för gymnasiet, två för grundsärskolan, två för gymnasiesärskolan och fyra för förskolan. . Många nya, intressanta moduler är på gång, fick vi veta på Skolverkets inledande konferens i måndags. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej. Den här gången skulle vi arbeta med samtal före, under och efter läsning. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten innehåller både ris och ros. Arbetet skolorna redan gör för att utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga är väldigt viktigt och måste värdesättas högt- ett deltagande i Läslyftet får inte vara målet i sig.

Next