Vad är folkhälsa. Folkhälsa 2019-11-24

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor

vad är folkhälsa

Det kan vara samhällsekonomi, fysisk och social miljö, politiska beslut, boende, arbete, trafik, utbildning, osv. Folkhälsoarbete Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa. Att vi kan mäta förväntad medellivslängd beror på att vi idag har god kunskap om befolkningens levnadsvanor. Det finns två inriktningar som båda är viktiga i folkhälsoarbetet: Undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete och skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete. Jämlik hälsa Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Andra är strukturella faktorer som är svåra för den enskilda individen att påverka.

Next

Om Folkhälsomyndigheten — Folkhälsomyndigheten

vad är folkhälsa

De faktorer som har störst betydelse för hälsan kallas Vissa faktorer får vi med oss när vi föds. Hälsan kan således vara både god och dålig. Friskfaktorer och skyddsfaktorer är utgångspunkterna för det hälsofrämjande perspektivet. Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa, och kallas då för skydds- eller riskfaktorer. Åtgärderna kan vara riktade på att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsan med stödjande miljöer socialt, kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt, emotionellt och andligt. Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt.

Next

Folkhälsa

vad är folkhälsa

Insatser som sker inom folkhälsoområdet syftar till att främja hälsan på olika nivåer. Barbro Holm Ivarsson, Sjukdomsförebyggande metoder 2014 Primärprevention och sekundärprevention Sjukdomsförebyggande arbete kan delas in i primärt och sekundärt förebyggande arbete prevention. Ange inte några personuppgifter här. Det kan vara hälso- och sjukvårdens statistik över patienter psykiska och fysiska tillstånd, antal registrerade sjukskrivningsdagar hos försäkringskassans, antal registrerade brott hos polisen eller folkhälsomyndighetens register över dödsorsak. Arbetet bedrivs på befolkningsnivå snarare än på grupp- och individnivå.

Next

Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete?

vad är folkhälsa

Vill du inte lämna dina personuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 08 452 70 00. Johan Carlson Generaldirektör Olika människor Telefon 010-205 20 00 Växeln är öppen vardagar kl 08. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det är många faktorer som spelar roll, på flera olika nivåer i samhället, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete.

Next

Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete?

vad är folkhälsa

Andra bestämningsfaktorer kan vi påverka genom att välja livsstil och levnadsvanor. En god och jämlikt fördelad folkhälsa är också central för en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. . Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet. Kontaktperson , Telefon: E-post: Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. Det kan handla om att minska tobaksbruket på skolgården, ge möjlighet till seniorer att få ett rikare socialt liv eller att integrera asylsökande i föreningslivet för att nämna några få exempel. Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Next

Vad är folkhälsa?

vad är folkhälsa

Staten har en viktig roll när det gäller att utforma en hälsopolitik som syftar till att skapa förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. Exempel på friskfaktorer är fysisk aktivitet och trivsel i skolan, medan god ekonomi och nära relationer är exempel på skyddsfaktorer. Att beskriva befolkningens hälsa utan att fråga befolkningen själv; hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd, ger ingen rättvis bild av situationen? De flesta faktorer går att påverka, inte minst via politiska beslut. En person kan ha en sjukdom men ändå uppleva hälsa - och tvärtom. Sjukdomsförebyggande metoder är de konkreta åtgärder som ska minimera individens risk att få eller återfalla i sjukdom. Att mäta folkhälsan Befolkningens hälsa får vi fram genom en kombination av mått.

Next

Om folkhälsa och folkhälsoarbete

vad är folkhälsa

Det vill säga hur länge en individ, när den föds, förväntas leva om inget förändras i levnadsvanor och livsvillkor. Den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion. Grunden i folkhälsoarbete är att skapa så gynnsamma förutsättningar och miljöer som möjligt.

Next

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor

vad är folkhälsa

Hälsa säger något om den enskilda människans kroppsliga och psykiska tillstånd. Det visar en ny genomgång och analys av vetenskapliga studier från Folkhälsomyndigheten. Du kan välja att få svar via e-post eller brev. Hälsa är däremot ett individuellt mått. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och fungerande, det vill säga sådana faktorer som man vet påverkar människor i en positiv riktning. Din synpunkt registreras i kommunens diarium.

Next

Vad är folkhälsa?

vad är folkhälsa

Med hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården, avses att stärka individens upplevelse av hälsa och egna resurser. Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god folkhälsa, till exempel genom att fokusera på de grupper i samhället som har en sämre hälsoutveckling. Alla har rätt att må bra God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Förväntad medellivslängd Ett annat viktigt mått är individens förväntade medellivslängd. Hälso- och sjukvården är idag en av de största skatteutgifterna. Folkhälsan påverkas av de sammanhang och den miljö vi lever i.

Next